Eva Hesse

Eva Hesse
“Expanded Expansion”, February 1969
Fiberglass, latex, cheesecloth
Installation variable, 3 units
Photograph taken at the Whitney Museum of American Art exhibition
‘Anti-Illusion: Process/Materials’, New York, May 1969 Solomon R. Guggenheim Museum, New York, gift of the family of Eva Hesse © The Estate of Eva Hesse. Courtesy Hauser & Wirth

Eva Hesse

Kunsten og livets absurditet

Eva Hesse (1936-1970) er en kunstner det stadig refereres til. Hun tilhørte en gruppe kunstnere i New York som på 1960-tallet eksperimenterte med ulike materialer og utforsket varierte muligheter. Det var en protest mot modernismen og det fastlagte skjema med vekt på det formale og objektive og en reaksjon mot Greenbergs teorier. Kunstnerne gikk bort fra det modernistiske kravet om renhet til materialet og at kunstartene skulle være adskilte.

1. November 2011


Eva Hesse var en ukonvensjonell og radikal kunstner. Hun representerte en ny trend av kvinnelige kunstnere som skapte ung og provoserende kunst. Hennes verk har hatt innflytelse i kunstskoler, på studenter og banet vei for andre kunstnere. Hesse hadde en kort og ekstraordinær karriere fra hun var ca 20 og til hun døde 36 år gammel.

Eva Hesse ble født i Tyskland i 1936 av jødiske foreldre. Familien måtte flykte under Hitlerregimet og Eva og hennes søster ble sendt alene til Nederland. Familien ble ikke gjenforent før i 1940 i New York. Fraværet av foreldrene og flyktningetilværelsen førte til angst og depresjon som påvirket Hesses liv. De traumatiske opplevelsene satte spor og fikk betydning for hennes kunstneriske intensjon og utvikling.

Hesse utdannet seg innenfor maleri. På Yale School of Art and Architecture studerte hun blant annet med Josef Albers som veileder. Hun søkte etter innholdet i kunsten og satte spørsmålstegn ved undervisningen. Noe som førte til søken etter definisjon omkring forholdet mellom kunst og tanke, kunst og materiale. En generell ny bevisstgjøring om kunstnerisk praksis og erkjennelse av publikums egne erfaringer.i

Etter endt utdannelse tok hun deltidsjobb som tekstildesigner i New York, samtidig som hun begynte å eksperimentere med nye uttrykksmuligheter. Hun arbeidet med tegning og maleri. Det var en vanskelig og frustrerende periode på leting etter å finne seg selv og et kunstnerisk uttrykk som var hennes eget.  Under et opphold i Tyskland begynte hun å arbeide med myke materialer, kasserte industriprodukter som tråd og hyssing. Hun jobbet med relieff og eksperimenterte med snorer og bokstavelig transformerte linjer. Tilbake i USA etter et år, fortsatte hun å arbeide med form og materiale. Den rektangulære formen forsvant og verket vokste utover gulvet, ned fra tak og utover vegger. Hesse utviklet en ny innstilling til kunsten og nærmet seg de organiske og abstrakte verkene som hun etter hvert ble kjent for.

De abstrakte arbeidene ble mer markert tredimensjonale og inntok skulpturelle former. Ved bruk av ukonvensjonelt materiale markerte hun avstand til geometriske og arkitektoniske former som minimalistene traktet etter. I 1966 ble hun invitert av Lucy Lippard, feminist og kritiker, til utstilligen Eccantric Abstraction på Fischbach Gallery. Utstillingen introduserte begrepet ”Process Art” og inkluderte kunstnere som Carl Andre, Richard Serra, Robert Morrison, Robert Smithson og Sol LeWitt. Utstillingen ble hennes første kunstneriske suksess. Hennes arbeider ble lagt merke til som representative for en ny retning innenfor minimalismen, med uventede surrealistiske og ekspresjonistiske undertoner.  Hesse innførte et kunstnerisk uttrykk som ga emosjonelle assosiasjoner og fokuserte på personlige, intuitive og skulpturelle former.

Det intuitive uttrykket fant nye retninger i 1967. Oppdagelsen av lateks opplevde hun som et gjennombrudd. Det innebar bruk av et ”sofistikert” materiale som var meget sensitivt for berøring og belastning. Den flytende gummien åpnet for nye alternativer til og utforske andre typer verk styrt av materialets muligheter. Lateks hadde en sensuell og fleksibel substans og en ekspressiv, håndlaget overflate. Hun kombinerte enkelte teknikker og fremgangsmåter fra tekstilkunsten med vanlige skulpturteknikker. Resultatet av denne utforskningen førte til blant annet Expanded Expansion (1969) og Contingent (1969)

Expanded Expansion ble første gang vist på utstillingen Anti-Illusion: Process/Materials på Whitney Museum of America Art i 1969.Det er et stort og tredimensjonalt verk utført i mykt, forgjengelig materiale. Expanded Expansion består av tre deler som til sammen utgjør en helhet og måler 750 cm x 305 cm. Skulpturen har en trekkspilliknende form som kan trekkes sammen og utvides til 900cm. Verket består av fjorten halvtransparente glassfiber stenger/stolper, ca 305 cm høye. Det er strukket skinkelerret belagt med lateks, mellom hver stolpe. Verket er en skulpturell konkretisering av motsetningsfylte komponenter. Både permanent og forgjengelig materiale er anvendt; glassfiberstenger, et ubøyelige og slitesterkt materiale er satt sammen med et mykt og forgjengelig gummimateriale. Verket har i seg nettopp de absurde motsetninger som Eva Hesse var opptatt av i kunsten.

På foto minner Expanded Expansion om et gammeldags skjermbrett i forstørret utgave.  Det kan også gi assosiasjoner til en et høyt gjerde med regelmessige, repeterende intervallene, eller en fleksibel skillevegg. Fargen varierer i gule nyanser, fra det skittengule via det brungule til en nesten solgul fargetone. Formen er skjev og ujevn, uttrykket gammelt og slitt. Tynget av slitasje og ” tidens tann” støtter stolpene seg mot veggen. Det taktile stoffet henger som gamle skinnfiller, eller rynkete hudfolder mellom de stive stolpene. Den ujevne høyden og den buede, repeterende formen mellom hver stolpe, danner et ornament som gir inntrykk av bevegelse og en haltende rytme. Det slitte, skakke uttrykket gir et absurd inntrykk i sin formale utforming. Et absurd uttrykk som har i seg en dualisme. Skulpturen kan leses som et gjerde, et stengsel, noe som avgrenser og adskiller. Men et gjerde, kan også gi vern og beskyttelse, noe å gjemme seg bak. Skulpturen minner oss om det skrøpelige og skjøre i livet, men samtidig om det storslagne og overdådige.

Tittelen, Expanded Expansion, gir betrakteren en ledetråd om verkets iboende intensjon. Hvorfor repetere en form om igjen og om igjen? Fordi det er en overdrivelse, sier Hesse, hvis noe er meningsfylt, er det kanskje mer meningsfylt å si det 10 ganger.ii Det er ikke bare et estetisk valg. Overdrivelsen i tittelen, ” utvidet ekspansjon”, forsterker Hesses idé om at hvis noe er absurd, er det mye mer en overdrivelse og blir enda mer absurd hvis det blir gjentatt.

Valget av lateks bød også på problemer. Som et naturlig og levende materiale lever det sitt eget liv og har sin egen livssyklus. Selv om Hesse ikke visste akkurat hva som ville skje, forsto hun at skulpturene ville forandre seg over tid og neppe ville vare evig. Spørsmålet i dag er om man skal stille ut verk som viser en tydelig aldringsprosess. Man kan spekulere over hva Hesse ville ha gjort. Hesse synes å ha inkorporert materialets skrøpelighet, selv etter at hun var klar over dets svakheter. Hun fant etter alt å dømme materialets uttrykksmuligheter viktigere enn dets fravær av stabilitet.

Skulpturen tilhører Salomon R.Guggenheim Museum i New York, men er ikke tilgjengelig for publikum. Den er nå i ferd med å gå i oppløsning. Jeg har valgt Expanded Expansion fordi jeg synes skulpturen i seg selv er interessant, både formalt og kontekstuelt.  At verket nå ikke lenger er tilgjengelig for publikum, er en kuriøs situasjon som reiser spørsmål om kunstens generelle forgjengelighet. En kontroversiell debatt er på gang om hvorvidt det er tillatelig å rekonstruere verket. Opposisjonen viser til det faktum at kunstneren var klar over materialets forgjengelige substans. Fra dette perspektivet kan materialiteten i Hesses verk peke på motivets forfengelighet og tolkes ut fra motivets tilsynelatende, tomme innhold. Expanded Expressions skjøre substans åpner for symbolske tolkningsmuligheter og gir konnotasjoner til Eva Hesses korte og dramatiske - og som hun selv kalte det, absurde liv.
                                                                         
I løpet av en kort periode, mellom 1964 og til hun døde i 1970, produserte hun omkring 70 verk. Verk som tok opp og redefinerte de dominerende bevegelsene popkunst og minimalistisk kunst. Sekstitallet var en tid med voksende kvinneopprør og en radikal forandring av sosiale konvensjoner. Samfunnsreformene ble manifestert også i kunstens verden. Popkunst og minimalisme fortrengte den abstrakte ekspresjonismen blant annet ved å forkaste kunstnerisk subjektivitet og den heroiske genialitet. Men spørsmålene reiste seg snart om minimalistenes rigide bruk av geometriske former og popkunstens idiomatiske begrensninger. Hesses skulpturer kan også leses i forhold til Rosalind Krauss teorier om det utvidete felt.  I det utvidete felt frigjør kunstneren seg fra det mediespesifikke kravet. Det er tiden, stedet og forholdet til brukeren som var det essensielle.


<p>“Expanded Expansion”, February 1969<br />
Fiberglass, latex, cheesecloth<br />
Installation variable, 3 units<br />
Solomon R. Guggenheim Museum, New York, gift of the family of Eva Hesse © The Estate of Eva Hesse. Courtesy Hauser & Wirth</p>

“Expanded Expansion”, February 1969
Fiberglass, latex, cheesecloth
Installation variable, 3 units
Solomon R. Guggenheim Museum, New York, gift of the family of Eva Hesse © The Estate of Eva Hesse. Courtesy Hauser & Wirth

Eva Hesse, som flere andre kvinnelige kunstnere, fant inspirasjon i egen livserfaring, menneskekroppen, prosessen i improvisasjonen og friheten til å bruke ikke-tradisjonelle materialer. En tidligere generasjon kunstnere, inkludert Louise Bourgeois, eksperimenterte med et skulpturelt, miljøbetinget uttrykk og representerte et alternativt syn på kunst. Hesse bidro til å utvikle denne ideen videre ved å skape ukonvensjonelle skulpturer. Hun definerte seg ikke som feminist, men i hennes dagbøker og notater er det holdninger som reflekterer at hun var opptatt av kvinners styrke og uavhengighet.iii 

En annen kvinnelig kunstner som arbeidet på tilsvarende måte, hvor tilblivelses prosessen skapte en intimitet i verket, var polske Magdalena Abakanowicz. Kunsthistorikere har ofte pekt på at Magdalena Abakanowicz’ identitet med kroppsformer og materiale, den inkluderende sensuelle dimensjonen, er komparativ til Hesses eksperimentering. Den kunstneriske prosessen var viktig for uttrykket. Arbeidet med materialer som polyester og glassfiber innebar en risikofylt prosess. Resultatet styres av materialets iboende egenskaper, den fysiske handlingen og skaper ukontrollerbare kvaliteter i kunsten. Denne manglende kontrollen av det kunstneriske uttrykket var det Hesse var fascinert av. Hun var interessert i en ukjent faktor i kunsten så vel som i livet.

I løpet av sin korte karriere bidro Hesse til å sette spørsmålstegn ved den kunstneriske konvensjonen med sine radikale, abstrakte og sensuelle verk. Hun forkastet skulpturelle standard kjennetegn som masse, volum og vertikalitet til fordel for eksentriske former laget av nedbrytbare materialer. - Og som hun selv sa, hennes mål var å beskrive ”den essensielle absurditeten i livet”.iv  Eva Hesses manglende stabilitet i eget liv bidro til å gi henne en varig følelse av fremmedgjøring og absurditet. Hun strevde med å uttrykke disse kvaliteter i kunsten. Hun ønsket at hennes kunst skulle være ”non art”, ikke konnotative, ikke antroposofiske, ikke geometriske, ikke noen ting, men en slags visjon. v Ved materialets ubestandige egenskaper synes verket Expanded Expension å ha oppnådd et nivå som representerer livets absurditet. I et intervju kort tid før hun døde, sier Hesse at hun opplevde kunsten som noe totalt.vi  I hennes liv var kunst og liv uatskillelige. Hun var interessert i en ukjent faktor i kunsten så vel som i livet.


i Pollock, Griselda and Corby, Vanessa (red). Encountering Eva Hesse. (Munich: Prestel, 2006), 14.
ii Nemser,Cindy. Eva Hesse(1936-1970) Interview with Cindy Nemser. AIT 1900-2000.(Malden: Blackwell, 2005),  902.
iii Lucie-Smith, Edward. Store kunstnre i det 20.århundre, 340
iv http//: http://www.guggenheim.collection
v Gardner’s. Art through the Ages, 1085.
vi Nemser,Cindy. Eva Hesse(1936-1970), 900-903.

<p>Eva Hesse</p>

Eva Hesse

Utskriftsvennlig versjon av denne artikkelen

Legg inn din kommentar

Navn:
E-post:
Web:
Kommentar:

Husk meg?

Send meg en mail når noen svarer?

Spørsmål:

Hvilken dag kommer før søndag?

svar her: