Den feminina textilen

Den feminina textilen

Makt og mönster

Forfatter: Birgitta Svensson og Louise Waldén

Utgiver: Nordiska Museets förlag

2005 / 218 sider / Svensk /

Den feminina textilen fester oppmerksomheten på et kulturelt mønster og på en virksomhet som for kvinnenes del har vært både reservat og en arena. Boken er et møte mellom forgjengere, forvaltere, formidlere og fornyere.

I bokens første del møter vi betydningsfulle kvinner som var virksomme i en tid da hemsløydsrørelsen og museumssamlinger vokste frem. Håndarbeidet har fungert som et fristed for mange kvinner. Den tekstile kunnskapen bygger på en kvinnelig tradisjon som delvis ble brutt på 70-tallet. Forfatterne mener at det nå er på tide på en positiv og styrkende måte å få frem at det tekstile kan være en del av en kvinnelig identitet. Fokus i antologien ligger ikke på tekstile teknikker eller på den konkrete utøvelsen, men på de kvinner som skapte den del av den materielle kulturen som mer enn noen annen har feminine konnotasjoner. Siden tekstilen har vært betraktet som feminin har den også hatt lav status. Det handler like mye om å frigjøre tekstilen fra dens sosiale underordning som det handler om å frigjøre det kvinnelige fra en kulturell underordning.

Generasjoner av kvinner har skapt den tekstile kulturarven. De har utviklet og ført videre så vel håndverkskunnskapen som forskningen. Dagens tekstilforskere innretter seg ofte på kunsthistoriske spørsmål og ser med nye øyne på hemsløyd, museumsformål og kulturarv.

Forfatterne i bokens andre del er alle doktorander som skriver ut fra sin forskning innen etnologi, historie, kunstvitenskap og tekstilvitenskap. Nettopp denne vekslingen mellom personlige skildringer, historiske fakta, museenes holdinger og måter å jobbe på gjør denne boken til interessant lesning. Her er det tekstilen i vid forstand det dreier seg om, og her favnes både folkedrakter, skreddersøm, broderier, reparering av klær, strikking og veving. Videre hvordan man etter hvert har skilt tekstilkunst fra håndarbeid og husfl id.

Boken gir en beskrivelse av en stor og viktig del av den svenske kulturhistorien. Det er lett å kjenne igjen både kulturen, verdisyn og holdninger fra vårt eget land.